ONZE LT SIA KRAVU EKSPEDĪCIJAS PAKALPOJUMU VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pēdējās atjaunināšanas datums: 2023. gada 4. novembris

  1. Līguma priekšmets

1.1. Klients uztic ekspeditoram, un ekspeditors apņemas sniegt Klientam kravas ekspedīcijas pakalpojumus.

1.2. Par konkrētiem konkrētas kravas ekspedīcijas noteikumiem (kravu, maršrutiem, cenām utt.) Puses vienojas atsevišķos pasūtījumos.

1.3. Ekspeditors ir SIA “Onze LT”.

1.2. Klients ir persona, kas ar Ekspeditoru ir noslēgusi Pasūtījumu par kravu ekspeditēšanu un citiem pakalpojumiem.

  1. Pušu tiesības un pienākumi

2.1 Ekspeditors:

2.1.1. Ekspeditors veic visas darbības, kas saistītas ar kravas ekspedīciju, saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem ar Klientu vienojas atsevišķos Pasūtījumos.

2.1.2. Ekspeditoram ir jāinformē Klients par kravas kustību visā ekspedīcijas maršrutā.

2.1.3. Organizē 2.2.5. punktā paredzēto Pasūtītāja norādījumu izpildi.

2.1.4. sedz zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies kravas nozaudēšanas (pilnīgs zudums, iztrūkums, bojājums) dēļ pēc kravas pārņemšanas līdz nodošanai, ja zaudējumi radušies Ekspeditora vainas dēļ.

2.1.5. Organizē kravas apdrošināšanu, ja par to ir panākta vienošanās ar Klientu.

2.1.6. Līguma izpildes nolūkā Ekspeditoram ir tiesības Klienta vārdā un uz Klienta rēķina slēgt nepieciešamos līgumus ar trešajām personām.

2.1.7. Ekspeditoram ir tiesības izmantot aizturējuma tiesības uz kravu un kravas dokumentiem, ja un kad klients nav veicis jebkādu maksājumu ekspeditoram.

2.2 Klients:

2.2.1. Pasūtītājs iesniedz ekspeditoram dokumentus un informāciju par kravas īpašībām un attiecīgajiem pārvadāšanas nosacījumiem, kā arī visu citu informāciju, kas nepieciešama ekspeditoram šī Līguma izpildei.

2.2.2. Pasūtītājs nodrošina pienācīgu kravas sakārtošanu, iesaiņošanu, nostiprināšanu un apdrošināšanu, izņemot gadījumus, kad tas ir uzticēts ekspeditoram saskaņā ar pasūtījumu.

2.2.3. Klients maksā Ekspeditoram par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem un kā noteikts Pasūtījumā.

2.2.4. Pasūtītājs nodrošina samaksu un sedz papildu izdevumus, kas ekspeditoram rodas Līguma izpildes laikā (piemēram, konteineru tīrīšana, neplānota muitas pārbaude u.c.).

2.2.5. Klients informē ekspeditoru par kravas īpašajām īpašībām, kas var ietekmēt citu kravu, cilvēkus un/vai vidi, kā arī sniedz informāciju par ātrbojīgu kravu un norādījumus par tās uzglabāšanu, iekraušanu, transportēšanu un glabāšanu.

2.2.6. Klients ir atbildīgs par iesniegtajos kravas dokumentos norādīto datu pareizību.

2.2.7. Pasūtītājs maksā ekspeditoram par konteineru un/vai transporta līdzekļu demurāžu un uzglabāšanu, preču iekraušanu noliktavās un noliktavās u.c., ja ne ekspeditora vainas dēļ ir aizkavējusies krava, ja konteiners nav paņemts no jūras un/vai gaisa pārvadātāja vai nav atgriezts jūras un/vai gaisa pārvadātājam jūras un/vai gaisa pārvadātāja noteiktajā termiņā, ja transporta līdzekļi nav iekrauti/izkrauti pārvadātāja noteiktajā termiņā. Klients apliecina, ka šī ir rakstiska vienošanās par maksu/atlīdzību par konteineru un transporta līdzekļu aizturēšanu/uzglabāšanu, konteineru novēlotu atgriešanu/pieņemšanu ar tādiem nosacījumiem, kādi ir spēkā starp ekspeditoru un ekspeditora apakšuzņēmēju.

2.2.8. Klients ir atbildīgs, nodrošina un garantē, ka krava ir pienācīgi sagatavota paredzētajam transportam. Transporta līdzekļa (piemēram, konteinera, piekabes, dzelzceļa vagona, lidmašīnas) iekraušanas laikā Klientam ir jānodrošina, lai transporta līdzeklis nebūtu pārslogots, lai svars tiktu vienmērīgi sadalīts un lai krava būtu pienācīgi nostiprināta/nobērta, lai izturētu parastos riskus pārvadāšanas laikā. Klients atlīdzina soda naudas un citus zaudējumus, kas radušies šā punkta pārkāpuma dēļ.

  1. Maksājuma noteikumi

3.1. Ja vien Puses Pasūtījumā nevienojas citādi, Ekspeditors uzsāk pakalpojumu sniegšanu un Pasūtījuma izpildi pēc priekšapmaksas saņemšanas.

3.2. Maksājums ir jāveic termiņā, par kuru ir panākta vienošanās Pasūtījumā, sākot no rēķina izrakstīšanas dienas.

3.3. Maksājumu veic skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu uz nosūtītāja norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu no brīža, kad līdzekļi tiek ieskaitīti ekspeditora bankas kontā. Klients maksā bankas komisijas maksu par maksājumu pārskaitīšanu par labu Ekspeditoram. Pakalpojumu cena rēķinā ir jānorāda tajā valūtā, kurā ekspeditors ir iesniedzis piedāvājumu. Ja rēķinā ir norādītas divas valūtas, Klients maksā tajā valūtā, kas norādīta rēķinā. Gadījumā, ja Klients veic maksājumus citā valūtā, nekā pieprasīts, Ekspeditoram ir tiesības pieprasīt samaksāt valūtas maiņas kursa starpību starp rēķina izrakstīšanas datumu un faktisko līdzekļu saņemšanas datumu, un Klientam ir pienākums samaksāt šo starpību.

3.4. Ja Klients savlaicīgi neveic maksājumu, viņam jāmaksā procenti 0,08 procentu apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu līdz pilnīgam un galīgam norēķinam (ieskaitot piespiedu piedziņu).

3.5. Ja Klients pārkāpj maksājumu termiņus, Ekspeditors var izmantot aizturējuma tiesības uz jebkuru Klienta kravu vai kravas dokumentiem un/vai atturēties no pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas un/vai apturēt pakalpojumu sniegšanu. Visas un jebkādas negatīvās sekas, izdevumi, demurāža, kavējumi, kravas īpašnieku un/vai saņēmēju prasības, kas kaut kādā veidā saistītas ar maksājumu kavējumiem, pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai pārtraukšanu, ir uz Klienta rēķina.

3.6. Ja Ekspeditors ir izrakstījis Klientam divus vai vairākus rēķinus, ja kāds no visiem rēķiniem netiek apmaksāts laikā, tas nozīmē, ka visi rēķini ir jāapmaksā nekavējoties neatkarīgi no tā, par kādiem termiņiem bija panākta vienošanās rēķinā vai Pasūtījumā.

  1. Atbildība

4.1. Ekspeditors atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus par Līguma neizpildi un/vai nepienācīgu izpildi Ekspeditora vainas dēļ saskaņā ar Lietuvas Civilkodeksa 6.826. pantu.

4.2. Ekspedīcijas laikā ekspeditora atbildību ierobežo starptautiskie līgumi un citi Lietuvas Republikas tiesību akti.

4.3. Klients atlīdzina ekspeditoram zaudējumus, kas radušies sakarā ar neprecīziem un/vai nepilnīgiem datiem, kuri norādīti Klienta pasūtījumos vai citos dokumentos.

4.4. Pasūtītājs sedz visus izdevumus, kas ekspeditoram radušies Vispārējā vidējā gadījuma gadījumā, un nodrošina iespējamās pretenzijas, ja un kad to pieprasa ekspeditors un/vai pārvadātājs.

4.5. Ja ekspeditors garantē kravas piegādes termiņu, ekspeditora atbildība kavējuma gadījumā ir ierobežota ar tarifu summu, kas piemērota par sniegtajiem pakalpojumiem.

4.6. Pārvadājumus pa jūru reglamentē konosamenta noteikumi un nosacījumi (tostarp konteineru līniju tarifi, nosacījumi attiecībā uz konteineru aizturēšanu/aizturēšanu/uzglabāšanu, atgriešanu/izmantošanu).

4.7. Pārvadājumus ar autotransportu reglamentē CMR konvencijas noteikumi un nosacījumi.

4.8. Pārvadājumus ar gaisa transportu reglamentē Varšavas konvencijas, IATA noteikumu un Monreālas konvencijas noteikumi un nosacījumi.

4.9. Pārvadājumus pa dzelzceļu reglamentē SMGS/CIM nolīguma noteikumi un nosacījumi.

4.10. Ja pēc Pasūtījuma izvietošanas/saskaņošanas starp Ekspeditoru un Klientu faktiskais pārvadātājs (konteineru līnija vai cits pārvadātājs) maina paredzēto grafiku vai maršrutu, kavējas tranzīta laikā, atsakās iekraut kravu laika nišu trūkuma vai citu iemeslu dēļ, Ekspeditors nav atbildīgs par papildu izmaksām un zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto apstākļu dēļ un saistībā ar tiem (piemēram, ja krava nav nosūtīta pirms L/C prasībām, ja krava pienāk vēlāk u.c.).

5. Dažādi derīguma termiņi

5.1. Visi strīdi saistībā ar pakalpojumiem un to sniegšanu tiek risināti mierizlīguma ceļā. Ja Puses nespēj rast abpusēji pieņemamu risinājumu, jebkura no Pusēm var iesniegt šādu strīdu Klaipēdas tiesā saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

5.2. Visa saziņa saskaņā ar šo Līgumu (pasūtījumi, paziņojumi, rēķini utt.) var notikt, izmantojot e-pastu, un šādai saziņai ir pilnīga juridiska vērtība.